Kao posledica zagrevanja vode ili pare u sudovima pod pritiskom (kotlova, izmenjivača….) stvara se kamenac (deposit) koji negativno utiče na toplotnu provodljivost, smanjenje stepena iskorišćenja kao i veći utrošak pogonskog goriva.

Samostalna zanatska radnja “HEM-VES 2” uspešno vrši hemijska čišćenja vodeno-parne strane sudova pod pritiskom. Tehnologija i hemizam postupka odstranjivanja kamenca (depozita) vrši se na sledeći način:
► Na osnovu analize utvrđuje se sastav naslaga kamenca
► Vrši se kontrola zaptivenosti suda pod pritiskom koji se tretira
► Uspostavlja se cirkulacioni tok REZERVOAR-PUMPA-SUD koji se tretira
► Zatim se dozira rastvor inhibirane sone kiseline HCL-Ag na osnovu predhodne analize
► Za vreme cirkulacionog toka vrši se kontrola masene koncentracije PH vrednosti rastvora
► Nakon čišćenja vrši se neutralizacija otpadnih voda i sa njima se postupa u skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine

Ciscenje suvog panelnog kondezatora u cileru 1
Ciscenje suvog panelnog kondezatora u cileru 1
Ciscenje suvog panelnog kondezatora u cileru
Ciscenje suvog panelnog kondezatora u cileru